• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
ทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) บ.จำกัด และ บ.มหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

27 มิ.ย. 66 46