• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 "วังหินเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรกรรมปลอดภัย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

น้อนนำศาสตร์พระราชา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เน้นสร้างพลังงานทดแทน

ตามแนวหลักธรรมมาภิบาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรม นวัตกรรมน้ำใต้ดิน "