• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวศิริพรรณ อาราษฏร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
089-2829191

นางสาวทิวาพร ไพรณรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
082-1499738

นางเกษร สวัสดิ์พรไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
044-009197

นางนภัสนันท์ ล่ำสัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
088-5802923

นางสาววรางคนา นรชาญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
084-6075469

นายประพันธุ์ โชคสมพงษ์กุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
089-2828018

เจ้าพนักงานการเกษตร
ว่าง
044-009197

นายอุเทน ประจงบัว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
089-2575272

นายประภาส กล้าหาญ
นักการภารโรง
093-0214981

นายไพริณทร์ สรสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
081-1850524

นางสาวพัชรี ทรัพย์ประเสริฐ
คนงานทั่วไป
081-1074275