• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
กองการศึกษา


นางสาวกัญญภัทร โทวิรัตน์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
097-2475499

นางสาวกัญญภัทร โทวิรัตน์
นักวิชาการศึกษา
097-2475499

นางสุวภัทร พิมอุบล
ครูผู้ดูแลเด็ก
087-8770688

นางยลดี คนชาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
093-0942339

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
ว่าง
044-009197

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
ว่าง
044-009197

ครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
044-009197

นางสมหวัง ชนิดนอก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
088-0858859

นางจิรนันท์ จันภิรมย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
061-0392811

นางวรรณพร เขตคาม
ผู้ดูแลเด็ก
087-2514240