• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
แหล่งท่องเที่ยว

          การท่องเที่ยวของตำบลวังหิน ประกอบไปด้วยการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานกระบวนการธนาคารน้ำใต้ดิน ไหว้เจดีย์หลวงปู่เคน ชมโบสถ์ 100 ปี , การเลี้ยงโค-กระบือ แบบประณีต , การผลิตพลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือน , การผลิตระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ , บ้านโฮมสเตย์ , ท่องเที่ยวเก็บเห็ด ในป่าชุมชน เป็นต้น

      เทศบาลตำบลวังหิน ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวในโครงการ OTOP นวัติวิถี ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยมีชุมชนให้การต้อนรับคณะบุคคลที่สนใจ ในการท่องเที่ยวและศึกษาวิถีชิวิตชุมชน โดยมีที่พัก (โฮมเตย์) ให้บริการประมาณ 30 หลังคา พร้อมให้การต้อนรับ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อประสานงานผ่านเทศบาลตำบลวังหิน 044-009197