• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
คณะผู้บริหาร


นายยศธร บูรณะบัญญัติ
นายกเทศมนตรี
091-0727222

นายสงวน จันทร์สีดา
รองนายกเทศมนตรี
089-6271011

นายสำราญ เทพนอก
รองนายกเทศมนตรี
084-0378256นางหนูแดง แปลนพิมาย
เลขานายกเทศมนตรี
082-1405571

นายเสงี่ยม คิดเห็น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
044-009197


หัวหน้าส่วนราชการ


นายสินเอี่ยม อุดแก้ว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

084-8588474

นายสินเอี่ยม อุดแก้ว
รองปลัดเทศบาล

084-8588474

นางสาวศิริพรรณ อาราษฏร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

089-2829191

นางสาวพิรัลพัชร ลาดแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

087-6984942


นายสมสรรค์ ทิพย์รักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง

089-8461920

นางสุวภัทร พิมพ์อุบล
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

097-2475499


นางสาวศิริพรรณ อาราษฏร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

089-2829191