• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
หมู่บ้าน/ชุมชน

 

จำนวนหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลวังหิน มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านโนนเพ็ด กำนัน ชื่อ นายดาว ชนิดนอก

หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสังเวียน กล้าหาญ

หมู่ที่ 3 บ้านแก ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนัน คิดรอบ

หมู่ที่ 4 บ้านหนองขี้เหล็ก ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายธงชัย พันธ์แก่น

หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางกุลณัฐศิริ พิลาภ

หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาวน้อย ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวิชัย เข็มทอง

หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งรี ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไสว สินนอก

หมู่ที่ 8 บ้านเตย ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสง่า กล้าหาญ

หมู่ที่ 9 บ้านหินตั้ง ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสุจินดา ชนิดนอก

หมู่ที่ 10 บ้านสาโรงใต้ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสำนึก  ปาปะเก

หมู่ที่ 11 บ้านสาโรงเหนือ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสำเนียง คิดเห็น

หมู่ที่ 12 บ้านบุหวาย ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสงวนศักดิ์  กล้าหาญ

หมู่ที่ 13 บ้านหนองตะเข้ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางดวงพร พิพ่วนนอก