• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
สมาชิกสภาเทศบาล


นางปรินทร์ทิพพ์ รุจน์เจริญ
ประธานสภา
095-6055183

นางนันทิชา วัฒนศรี
รองประธานสภา
097-3252243

นางปนิดา อารมณ์ยิ้ม
เลขานุการสภา
090-1839563

นายประภาส ประจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
093-0898142

นายเฉลิมพงษ์ อภินันทนานท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
065-0301287

นางกว้าง ขาวนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
086-9061983

นายไพบูลย์ เพียนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
083-7309146

นายกรุณพล ไพรเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
063-0149753

นางสังวาลย์ ผดาวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
080-7346984

นายบูรพา คิดเห็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
061-1647965

นางสวย แสนปรางค์นอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
082-1291906

นายปรีชา แก่นไกรสร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
080-9094147