• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
กองคลัง


นางสาวพิรัลพัชร ลาดแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-6984942

นางสาวศุภลักษณ์ แป้นนอก
นักวิชาการการเงินและบัญชี
087-8074892

นางสาวสุดใจ แซ่เฮี๊ยบ
เจ้าพนักงานพัสดุ
086-8718809

นางสาวพนิดา แซ่พิมาย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
086-2512786

นายเสกสรรค์ จันภิรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
093-3904596

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
044-009197

นางนฤมล ศิลป์ประกอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
044-009197