• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
ประวัติเทศบาล

             ตำบลวังหินเดิมอยู่ในเขตอำเภอบัวใหญ่เป็นตำบลที่กว้างแบ่งแยกได้หลายตำบล ก่อนที่จะเรียกว่า วังหิน เพราะมีลานหินกว้างมากที่ลำห้วยบ้านสี่เหลี่ยมและมีปราสาทนารำอยู่ที่ตำบล บัดนี้ตำบลวังหินได้แยกออกจากอำเภอบัวใหญ่ มาอยู่อำเภอประทาย จากนั้นตำบลวังหินได้แยกไปอยู่อำเภอโนนแดง ส่วนตำบลกระทุ่มรายและตำบลนางรำได้แยกออกจากตำบลวังหินไปอยู่อำเภอประทายเท่าทุกวันนี้

             องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินได้ขอยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เป็น เทศบาลตำบลวังหิน โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ได้มีมติในคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 /2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เป็น เทศบาลตำบลวังหิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  13  ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป