• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
กองช่าง


นายสมสรรค์ ทิพย์รักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-8461920

นายขจรศักดิ์ เจริญราช
นายช่างโยธาอาวุโส
087-2559478

นักจัดการงานช่าง (ปก./ชก.)
ว่าง
044-009197

นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.)
ว่าง
044-009197