• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
เทศบาลตำบลวังหิน

 

นายยศธร บูรณะบัญญัติ

นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

โทร. 091-0727222

 

เทศบาลตำบลวังหิน โทร 044 009 197 โทรสาร 044 009 198 อีเมล์  wanghinkorat3@gmail.com

 เทศบาลตำบลวังหิน

นายสินเอี่ยม อุดแก้ว

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

โทร. 084-8588474     โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ..>>>


     เทศบาลตำบลวังหินและผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พี่น้องตำบลวังหิน ร่วมแข่งขันกีฬาในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฉลองชัยท้าวสุรนารี ครบรอบ 30 ปี และเทศกาลประเพณีของดีอำเภอโนนแดง ประจำปี 2566 ..>>>


     เทศบาลตำบลวังหินร่วมจัดบูทนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฉลองชัยท้าวสุรนารี ครบรอบ 30 ปี และเทศกาลประเพณีของดีอำเภอโนนแดง ประจำปี 2566 ..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์

1 เรียนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการตอบแบบสอบถาม
2 
เทศบาลตำบลวังหิน ร่วมประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับและงดให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล “ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่าน”
3 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เทศบาลตำบลวังหิน
4 ประกาศ เทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566เทศบาลตำบลวังหิน
5 คำสั่งเรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์เทศบาลตำบลวังหิน
6 ประกาศ ทต.วังหิน เรื่อง ช่องทางอิเลคทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลวังหิน พ.ศ.2566เทศบาลตำบลวังหิน
7 ประกาศใช้แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2566เทศบาลตำบลวังหิน
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลวังหิน
9 ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2566เทศบาลตำบลวังหิน
10 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566เทศบาลตำบลวังหิน
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  


 1. เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางเพลิน - คลองอีสานเขียว บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลวังหิน 26 พ.ค. 66 5
 2. ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ กทอ.65-07-0248.pdf เทศบาลตำบลวังหิน 30 มี.ค. 66 42
 3. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล แบบหอถังสูง กทอ.65-07-0246 .pdf เทศบาลตำบลวังหิน 1 มี.ค. 66 55
 4. เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ กทอ.65-07-0248 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig).pdf เทศบาลตำบลวังหิน 28 ก.พ. 66 69
 5. เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล แบบหอถังสูง กทอ.65-07-0246.pdf เทศบาลตำบลวังหิน 20 ก.พ. 66 49
 6. เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ กทอ.65-07-0248.pdf เทศบาลตำบลวังหิน 20 ก.พ. 66 55
 1. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7-0025 ถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านเจริญพร ตำบลนากลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน 30 พ.ค. 2566 0

 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลำเหมืองกลาง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจิก 31 พ.ค. 2566 0

 3. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7-0025 ถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านเจริญพร ตำบลนากลาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน 30 พ.ค. 2566 0

 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลำเหมืองกลาง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกุดจิก 31 พ.ค. 2566 0

 5. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566 0

 6. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแค๊บ หมายเลขทะเบียน กท ๑๙๗๖ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566 0

 1. กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและริหารงานพัสดุภาครัฐ เทศบาลตำบลวังหิน 31 ส.ค. 65 122
 2.
รายงานพิจรณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกภารกิจ เทศบาลตำบลวังหิน เทศบาลตำบลวังหิน 18 มี.ค. 64 353
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานปฏิบัติราชการ ของพนักงานครูเทศบาลรอบปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.2561 เทศบาลตำบลวังหิน 18 มี.ค. 64 341
 4.
ประกาศเทศบาลตำบลวังหินเรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (แนบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลวังหินที่/2560 ลงวันที่29เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) 18 มี.ค. 64 369
 5.
ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 18 มี.ค. 64 354
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

นสา้เ่า่ โดย สา่า 17 พ.ย. 65 0 112
หนองขี้เหล็ก น้ำทำไมไม่ไหลครับ โดย ผญ.บ้าน ม.4 5 เม.ย. 65 1 165
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ โดย Marryone 19 มี.ค. 65 0 150
สอบถามข้อมูลได้นะครับ โดย admin 17 มี.ค. 64 1 419
รวมลิงค์
เว็บลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.230.152.133
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 419 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 15182 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 58752 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559