• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

27 เม.ย. 65 86