• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานแลติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังหิน(พ.ศ.2561-2565)ประจำปี 2565(รอบ 6 เดือน)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

22 เม.ย. 65 100