• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
เทศบาลตำบลวังหิน

นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

  โทร 0910727222

เทศบาลตำบลวังหิน โทร 044 009 197 โทรสาร 044 009 198

 เทศบาลตำบลวังหิน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการปลัดเทศบาล

โทร 0898461920     เทศบาลตำบลวังหิน ให้การต้อนรับ นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ..>>>


     ทางเทศบาลตำบลวังหิน ขอขอบพระคุณ รพ.สต.ดอนยาวน้อย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อสม. ที่ช่วยกันคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง รับเคส ส่งเคสผู้ป่วยโควิด-19 ( กลุ่มสีเขียว ) ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกลุ่มผู้กักตัว..>>>


     วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลวังหิน ขอขอบคุณ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ผลัดเปลี่ยนเฝ้าเวรยาม ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด -19 ( CI ) ตำบลวังหิน..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลวังหิน
2 เทศบาลตำบลวังหิน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านเตย หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลวังหิน
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี2563 เทศบาลตำบลวังหิน
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2563เทศบาลตำบลวังหิน
5 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหินครั้งแรกเทศบาลตำบลวังหิน
6 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่1 ปี พ.ศ.2563เทศบาลตำบลวังหิน
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ที่1เทศบาลตำบลวังหิน
8 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหินเทศบาลตำบลวังหิน
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการเทศบาลตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2562เทศบาลตำบลวังหิน
10 ธนาคารน้ำใต้ดิน Groundwater Bank ตำบลวังหิน ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามรอยศาสตร์พเทศบาลตำบลวังหิน
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

 1. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านเตย หมู่ที่ 8 ขนาดสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 17.00 ม. ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลวังหิน 5 พ.ย. 64 51
 2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 22.00 ม. ยาว 42.00 ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 5 พ.ย. 64 50
 3. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี อ่างดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลวังหิน 18 ต.ค. 64 70
 4. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านบุหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลวังหิน 18 ต.ค. 64 66
 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-25 จากสายโกรกหิน ถึงสายนานางนันทิชา หมู่ 5 บ้านหนองงูเหลือม ตำบลวังหิน เทศบาลตำบลวังหิน 7 ต.ค. 64 65
 6. ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-09 จากสายบ้านดอนยาวน้อย ถึงสายบ้านหนองงูเหลือม บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน เทศบาลตำบลวังหิน 7 ต.ค. 64 62
 1. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บษ ๒๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๔-๔๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 2565 0

 2. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บษ ๒๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๔-๔๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 2565 0

 3. ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2564 0

 4. ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2564 0

 5. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 8 ธ.ค. 2564 0

 6. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 8 ธ.ค. 2564 0

 1. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ เทศบาลตำบลวังหิน 16 ส.ค. 64 107
 2.
รายงานพิจรณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกภารกิจ เทศบาลตำบลวังหิน เทศบาลตำบลวังหิน 18 มี.ค. 64 160
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานปฏิบัติราชการ ของพนักงานครูเทศบาลรอบปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.2561 เทศบาลตำบลวังหิน 18 มี.ค. 64 161
 4.
ประกาศเทศบาลตำบลวังหินเรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (แนบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลวังหินที่/2560 ลงวันที่29เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) 18 มี.ค. 64 158
 5.
ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 18 มี.ค. 64 162
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
รวมลิงค์
เว็บลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติ
ip ของคุณ คือ 54.80.252.84
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 28 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1387 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1387 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 25462 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559