• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
กองการศึกษา


นางสุวภัทร พิมพ์อุบล
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสุวภัทร พิมพ์อุบล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางยลดี คนชาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุดใจ แหล่งสะท้าน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจิรนันท์ จันภิรมย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสมหวัง ชนิดนอก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวรรณพร เขตคาม
ผู้ดูแลเด็ก