• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
กองสาธารณสุข


นางสาวศิริพรรณ อาราษฏร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข