• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวศิริพรรณ อาราษฏร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางนภัสนันท์ ล่ำสัน
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวทิวาพร ไพรณริทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเกสร เสือนอก
นักจัดการทรัพยากรบุคคล


นางวรางคนาง นรชาญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอุเทน ประจงบัว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานขับรถ


นายประภาส กล้าหาญ
คนงานทั่วไป


นายเอกลักษณ์ ประดิษฐจา
คนงานทั่วไป