• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

21 ก.พ. 66 54