• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2561-2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

28 เม.ย. 65 105