• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้

ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซด์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

8 ก.ย. 64 226