• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
เทศบาลตำบลวังหิน

 

นายยศธร บูรณะบัญญัติ

นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

โทร. 091-0727222

 

เทศบาลตำบลวังหิน โทร 044 009 197 โทรสาร 044 009 198 อีเมล์  wanghinkorat3@gmail.com

 เทศบาลตำบลวังหิน

นายสินเอี่ยม อุดแก้ว

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

โทร. 084-8588474     คณะผู้บริหาร ประธานสภาพร้อมสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ บริเวณเทศบาลตำบลวังหิน..>>>


     การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566..>>>


     นายยศธร บูรณะบัญญัติ นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน เป็นตัวแทน เทศบาลตำบลวังหิน เข้าร่วมพิธีรับรางวัล "เพชรสาธร Sathorn Award ประเภทองค์กร ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570เทศบาลตำบลวังหิน
2 เรียนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการตอบแบบสอบถาม
3 
เทศบาลตำบลวังหิน ร่วมประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับและงดให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล “ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่าน”
4 
ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เทศบาลตำบลวังหิน
5 ประกาศ เทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566เทศบาลตำบลวังหิน
6 คำสั่งเรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์เทศบาลตำบลวังหิน
7 ประกาศ ทต.วังหิน เรื่อง ช่องทางอิเลคทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลวังหิน พ.ศ.2566เทศบาลตำบลวังหิน
8 ประกาศใช้แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2566เทศบาลตำบลวังหิน
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลวังหิน
10 ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2566เทศบาลตำบลวังหิน
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  


 1. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-30 สายบ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf เทศบาลตำบลวังหิน 6 ก.ค. 66 45
 2. เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-30 สายบ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง - อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา.pdf เทศบาลตำบลวังหิน 27 มิ.ย. 66 50
 3. เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา.pdf เทศบาลตำบลวังหิน 27 มิ.ย. 66 48
 4. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเพลิน - คลองอีสานเขียว บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6.pdf เทศบาลตำบลวังหิน 15 มิ.ย. 66 50
 5. เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางเพลิน - คลองอีสานเขียว บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลวังหิน 26 พ.ค. 66 59
 6. ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ กทอ.65-07-0248.pdf เทศบาลตำบลวังหิน 30 มี.ค. 66 109
 1. จ้างเปลี่ยนย้ายแนวท่อเมนส่งนำ้ประปาที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ถนนเทศบาล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566 0

 2. จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนในซอยในซอยถนนเทศบาล ๑๘ ซอย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566 0

 3. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566 0

 4. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๐๐๗๒ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566 0

 5. ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566 0

 6. จ้างเปลี่ยนย้ายแนวท่อเมนส่งนำ้ประปาที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ถนนเทศบาล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566 0

 1. คำสั่งเทศบาลตำบลวังหิน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ เทศบาลตำบลวังหิน 7 ก.ค. 66 48
 2.
ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง นโยบายเทศบาลตำบลวังหิน ปลอดบุหรี่ เทศบาลตำบลวังหิน 7 ก.ค. 66 36
 3.
ประกาศกำหนดสถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ เทศบาลตำบลวังหิน 7 ก.ค. 66 46
 4.
กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและริหารงานพัสดุภาครัฐ เทศบาลตำบลวังหิน 31 ส.ค. 65 175
 5.
รายงานพิจรณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกภารกิจ เทศบาลตำบลวังหิน เทศบาลตำบลวังหิน 18 มี.ค. 64 400
 6.
ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานปฏิบัติราชการ ของพนักงานครูเทศบาลรอบปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.2561 เทศบาลตำบลวังหิน 18 มี.ค. 64 396
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

นสา้เ่า่ โดย สา่า 17 พ.ย. 65 0 189
หนองขี้เหล็ก น้ำทำไมไม่ไหลครับ โดย ผญ.บ้าน ม.4 5 เม.ย. 65 1 222
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ โดย Marryone 19 มี.ค. 65 0 202
สอบถามข้อมูลได้นะครับ โดย admin 17 มี.ค. 64 1 477
รวมลิงค์
เว็บลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.237.31.191
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 117 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3167 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 28450 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 72020 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559